Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Łuków

Referaty i Stanowiska Samodz.

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Okres Kolejność Zdjecie Dane
Joanna Rosińska Referat Gospodarki i Przedsiębiorczości 0 3
Imię i nazwisko
Stanowisko
Referat Gospodarki i Przedsiębiorczości
Godziny przyjęć i numer pokoju

pok. nr 35

Obowiązki

Sprawy planowania i zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności:

 1. Przygotowanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy
 2. Koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych
 3. Koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzeniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 4. Przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie wypisów i wyrysów
 5. Prowadzenie i aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 6. Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowywanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
 7. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydawanie decyzji w tym zakresie
 8. Prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 9. Naliczanie opłat z tytułu zmiany przeznaczenia gruntów objętych planem zagospodarowania przestrzennego
 10. Wydawanie decyzji o podziale i rozgraniczeniu działek
 11. Nadawanie numerów porządkowych nieruchomości

 

Sprawy związane z rolnictwem i ochroną środowiska, a w szczególności:

 1. Wydawanie decyzji i zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz naliczanie stosownych opłat i kar za ich usunięcie
 2. Ochrona środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie czystości i porządku w gminie
 3. Organizacja wywozu odpadów stałych z terenów sołectw
 4. Organizacja likwidacji nielegalnych wysypisk
 5. Współpraca ze szkołami i organizacjami pozarządowymi w zakresie akcji porządkujących środowisko
 6. Nakazywanie ograniczeń co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu stwarzających dla środowiska uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji
 7. Współdziałanie ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania chorób zaraźliwych u zwierząt oraz podawania do publicznej wiadomości i nadzór nad wykonaniem zarządzeń w tym zakresie
 8. Współpraca z rolnikami
 9. Współpraca z jednostkami obsługi rolnictwa i sołtysami w zakresie przekazywania informacji, zarządzeń i komunikatów dotyczących spraw rolnych
 10. Organizacja badań statystycznych w rolnictwie
 11. Nadzór nad cmentarzami
 12. Utrzymywanie czystości i zieleni w obiektach komunalnych
 13. Targowiska
 14. Współpraca z Powiatową Izbą Rolniczą

 

Prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej oraz określonymi odrębnymi przepisami koncesjonowaniem takiej działalności, a w szczególności:

 1. Wydawanie i cofanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz naliczanie opłat w tym zakresie
 2. Współpraca z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi
 3. Podejmowanie działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy, a w szczególności:
  1. Udzielanie informacji podmiotom gospodarczym o warunkach inwestowania na terenie gminy, wysokości podatków i stosownych ulgach, wolnych terenach i pomieszczeniach oraz możliwościach preferencyjnego kredytowania i pomocy funduszy strukturalnych UE
  2. Zbieranie informacji o firmach chcących nawiązać kontakty handlowe i współpracę produkcyjną z podmiotami na terenie gminy i przekazywanie ich do zainteresowanych
  3. Gromadzenie informacji statystycznych, cenowych i innych związanych z działalnością gospodarczą
  4. Ścisła współpraca ze stanowiskiem ds. promocji gminy, na rzecz pozyskiwania inwestorów zewnętrznych
 4. Opiniowanie wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich
 5. Nadzór nad funkcjonowaniem gminnych sieci infrastruktury technicznej tj. wodociągów, gazociągów i kanalizacji
 6. Współpraca z eksploatatorem sieci infrastruktury technicznej

Referat przy znakowaniu pism używa symbolu „GP”

Andrzej Pulik Referat Planowania i Inwestycji 0 4
Imię i nazwisko
Stanowisko
Referat Planowania i Inwestycji
Godziny przyjęć i numer pokoju
025 7982439 wew. 122
Obowiązki
Przygotowanie i prowadzenie inwestycji sieciowych i kubaturowych na terenie gminy, a w szczególności:
1. Przygotowanie projektów wieloletnich programów i planów inwestycyjnych oraz uzgadnianie ich z organami Rady Gminy i instytucjami ponadgminnymi, a także mieszkańcami gminy.
2. Zlecanie opracowań geodezyjnych i projektów budowlanych niezbędnych dla realizacji inwestycji.
3. Uzgadnianie projektów budowlanych oraz występowanie o pozwolenia na budowę.
4. Sporządzanie wniosków o środki finansowe na realizację inwestycji do funduszy celowych i agencji płatniczych będących dysponentami środków UE.
5. Organizowanie przetargów publicznych zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
6. Przygotowywanie projektów umów z wykonawcami robót.
7. Nadzór nad realizacją umów i sporządzanie wymaganych sprawozdań.
8. Organizacja robót i nadzór nad remontami obiektów komunalnych, wykonywanymi przez własną grupę budowlaną i wykonawców obcych. Rozliczanie wykonanych robót.
9. Bieżące śledzenie stron internetowych celem uzyskania aktualnych informacji na temat środków pomocowych możliwych do pozyskania dla gminy, terminów składania wniosków itp.
Prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i inwestycjami drogowymi na terenie gminy, a w szczególności:
1. Przygotowanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów gminy dotyczących zaliczenia dróg do poszczególnych kategorii.
2. Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
3. Sporządzanie projektów wieloletnich programów i planów inwestycyjnych budowy dróg oraz uzgodnienie ich z instytucjami ponadgminnymi i zarządcami dróg wyższych kategorii.
4. Zlecanie opracowań geodezyjnych i projektów budowlanych niezbędnych dla realizacji inwestycji.
5. Uzgadnianie projektów oraz występowanie o pozwolenia na budowę.
6. Sporządzanie wniosków o środki finansowe na realizację inwestycji do funduszy celowych i agencji płatniczych będących dysponentami środków UE.
7. Organizowanie przetargów publicznych na wykonanie inwestycji i remontów.
8. Przygotowanie projektów umów z wykonawcami robót i nadzór nad ich realizacją.
9. Sporządzanie okresowych sprawozdań z budowy i remontów dróg.
10. Określanie potrzeb remontowych dróg i sporządzanie harmonogramu robót w tym zakresie.
11. Nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia drogowego, planowanie i realizacja jego rozbudowy.
12. Określanie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystania pasa drogowego na cele niekomunikacyjne.
13. Opiniowanie rozkładów jazdy komunikacji publicznej.
14. Budowa i rozbudowa obiektów sportowych.
15. Przygotowanie i prowadzenie inwestycji w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności gospodarki odpadami, oczyszczalni przyzagrodowych itp.
Referat przy znakowaniu pism używa symbolu „PI”
Alina Baka Kierownik - Referat Budżetu i Finansów - 0 5
Imię i nazwisko
Stanowisko
Kierownik - Referat Budżetu i Finansów -
Godziny przyjęć i numer pokoju
Tel: 025 7982187 wew. 105
Andrzej Kurek Stanowisko pracy d/s wojskowych i obrony cywilnej 0 6
Imię i nazwisko
Stanowisko
Stanowisko pracy d/s wojskowych i obrony cywilnej
Godziny przyjęć i numer pokoju
tel: 025 7982439 wew. 132
Obowiązki
Do zadań stanowiska pracy do spraw wojskowych i obrony cywilnej należy:
1.Prowadzenie spraw wojskowych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności:
1) rejestracja przedpoborowych,
2) wzywanie poborowych do stawienia się przed komisją poborową,
3) przygotowywanie decyzji o uznaniu poborowego za jedynego żywiciela rodziny,
4) przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osoby do wykonywania świadczeń osobistych w razie mobilizacji lub wojny,
5) przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osoby do funkcji kuriera,
6) przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych,
7) sporządzanie rejestru przedpoborowych rocznika podstawowego,
8) sporządzanie listy poborowych roczników starszych i kobiet,
9) przekazywanie wojewodzie wyników rejestracji przedpoborowych,
2. wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej i obronności kraju,
3. współdziałanie z policją i strażą pożarną w zakresie utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
4. prowadzenie kancelarii tajnej,
6. zapewnienie gotowości bojowej i wyposażenia ochotniczych straży pożarnych,
6. udzielanie i cofanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych oraz kontrola przeprowadzenia zbiórek,
7. wydawanie zezwoleń na zgromadzenia i zabawy publiczne,
8. współdziałanie ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, w tym z organizacjami krzewiącymi kulturę fizyczną i sport.
Stanowisko pracy przy znakowaniu spraw używa symbolu ?SA.?, a w sprawach obronnych i obrony cywilnej symbolu ?OC?.
Sprawy z zakresu informacji niejawnych oznakowane są symbolem ?IN?
Bogusław Dziubek Radca Prawny 0 8
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radca Prawny
Godziny przyjęć i numer pokoju
tel: 025 7982439
Obowiązki
Zadania Radcy Prawnego
1. Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Urzędu Gminy, a w szczególności:
a) udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych pracownikom Urzędu ikierownikom gminnych jednostek organizacyjnych,
b) sporządzanie opinii prawnych,
c) opiniowanie – pod względem zgodności z prawem – projektów uchwał wnoszonych na sesję Rady, projektów uchwał Zarządu i innych aktów prawnych wydawanych przez Wójta Gminy jako kierownika Urzędu oraz projektów umów zawieranych w imieniu Gminy przez Zarząd Gminy.
2. Występowanie przed sądami i innymi urzędami (zastępstwo prawne i procesowe).
Anna Zemło Urząd Stanu Cywilnego 0 9
Imię i nazwisko
Stanowisko
Urząd Stanu Cywilnego
Godziny przyjęć i numer pokoju

tel. 025 7983039 wew. 172

Obowiązki

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie<br/ > 1. spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych , a w szczególności dotyczących: <br/ > 2. rejestracji urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,<br/ > 3. sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,<br/ > 4. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,<br/ > 5. przechowywania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,<br/ > 6. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,<br/ > 7. stwierdzenia legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,<br/ > 8. wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,<br/ > 9. współpraca z Kościołem i innymi związkami wyznaniowymi.<br/ > Realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a w szczególności:<br/ > 1) prowadzenie ewidencji ludności,<br/ > 2) sporządzanie wykazu przedpoborowych rocznika podstawowego,<br/ > 3) sporządzanie listy poborowych rocznika podstawowego,<br/ > 4) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,<br/ > 5) przyjmowanie zawiadomień o stałym lub czasowym pobycie osób w lokalach wymienionych w art.29 ust.2 ustawy oraz o opuszczeniu przez nie lokalu bez dopełnienia obowiązku meldunkowego,<br/ > 6) dokonywanie zameldowania i wymeldowania osób,<br/ > 7) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,<br/ > Prowadzenie stałego rejestru mieszkańców, oraz sporządzanie spisów wyborców,<br/ > Urząd Stanu Cywilnego przy znakowaniu sprawy z zakresu USC używa symbolu ?USC? a w sprawach nie objętych zakresem ustawy o aktach stanu cywilnego ?O?.<br/ >