Referaty i Stanowiska Samodz.

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejnocs Zdjecie Dane
Alina Baka Kierownik - Referat Budżetu i Finansów - 2
Imię i nazwisko
Stanowisko
Kierownik - Referat Budżetu i Finansów -
Godziny przyjęć i numer pokoju
Tel: 025 7982187 wew. 105
Zadania Referatu
Do zadań Referatu Budżetu i Finansów należy w szczególności:
1. Opracowywanie budżetu gminy i planu funduszy celowych.Do zadań Referatu Budżetu i Finansów należy w szczególności:
1. Opracowywanie budżetu gminy i planu funduszy celowych.
2. Opracowywanie dla potrzeb Rady Gminy i jej organów oraz Wójta Gminy sprawozdań z wykonania planu finansowego.
3. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania dochodów i wydatków budżetowych jednostki budżetowej – Urzędu Gminy.
4. Sporządzanie sprawozdań półrocznych i rocznych z wykonania przychodów i wydatków gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
5. Prowadzenie operacji gospodarczych dochodów i wydatków budżetu Urzędu Gminy w księgach rachunkowych prowadzonych metodą komputerową na odrębnych kontach księgowych w zakresie faktycznych (kasowo zrealizowanych) wpływów i wydatków dokonanych na bankowych rachunkach. Ewidencja należności z tytułu dochodów budżetowych.
6. Bieżąca analiza wykonania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu przygotowania projektów uchwał w tych sprawach.
7. Prowadzenie ewidencji konta sum depozytowych i uzgadnianie sald z poszczególnymi kontrahentami oraz bieżące przekazywanie należnej prowizji dla budżetu gminy z tytułu rozliczania z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa..
8. Prowadzenie rejestru dłużników i wierzycieli budżetu gminy – uzgadnianie sald.
9. Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz środków trwałych w użytkowaniu i innych składników majątkowych gminy. Naliczanie i ewidencja umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
10. Rozliczanie rachunków za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, pożyczki z funduszu świadczeń socjalnych, czynsze mieszkaniowe, dzierżawę gruntów oraz ich bieżąca egzekucja.
11. Współpraca z Izbami i Urzędami Skarbowymi w zakresie naliczania i rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.
12. Prowadzenie ksiąg środków trwałych i środków trwałych w użytkowaniu.
13. Prowadzenie ewidencji w księgach rachunkowych operacji księgowych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w zakresie wpływu i wydatkowania środków na inwestycje realizowane w jednostce budżetowej – Urząd Gminy.
15.Prowadzenie księgowości dla budżetu gminy zgodnie z zakładowym planem kont w zakresie umożliwiającym sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz pozostałych sprawozdań określonych w innych przepisach.
16. Uzgadnianie sald kont syntetycznych i analitycznych budżetu gminy, w sposób pozwalający na sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz sprawozdań pozostałych określonych w innych przepisach.
17. Prowadzenie spraw z zakresu planowania i realizacji oraz ewidencji wydatków osobowych, ubezpieczeń społecznych, dodatków do wynagrodzeń, nagród, ekwiwalentów przysługujących pracownikom Urzędu Gminy:
- sporządzanie list płac oraz rozliczeń i dokumentacji dla ZUS,
- kompletowanie dokumentacji do wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego i współdziałanie z ZUS.
18. Współpraca z Izbami i Urzędami Skarbowymi w zakresie naliczania i rozliczania podatku dochodowego od wynagrodzeń, umów zleceń oraz innych wypłat pracownikom.
19. Bieżąca ewidencja pozabudżetowa należności z tytułu udzielonych pożyczek z funduszu świadczeń socjalnych oraz ich egzekucja.
20. Wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków dla wszystkich zatrudnionych pracowników.
21. Dokonywanie przelewów metodą elektroniczną i tradycyjną dla wszystkich wierzycieli. Bieżąca analiza i terminowe przekazywanie należności do wysokości zaplanowanej w budżecie gminy.
22. Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych i prowadzenie kontroli w tym zakresie, a w szczególności:
a) zakładanie i prowadzenie kart gospodarstw, z uwzględnieniem dzierżawców gruntów gminnych,
b) dokonywanie wymiaru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości,
c) wystawianie nakazów płatniczych oraz decyzji ustalających obowiązek podatkowy i przynoszących odpowiedzialność podatkową
d) stosowanie ulg i zwolnień wynikających z przepisów o podatku i opłatach oraz uchwał Rady Gminy,
e) ustalanie użytkowników gruntów o nieuregulowanym stanie własności i spadkowych,
f) przyjmowanie zeznań podatkowych do celów wymiaru podatku od nieruchomości
g) nadzór podatkowy w stosunku do podatników będących osobami fizycznymi i osobami prawnymi oraz jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej,
23. Wydawanie decyzji administracyjnych I instancji w zakresie podatków i opłat w tym:
a) przyjmowanie podań o ulgi i umorzenia oraz zaniechanie poboru, wstępne ich rozpatrywanie, dokonywanie kontroli warunków płatności i opisu gospodarstw oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć,
b) przyjmowanie odwołań dotyczących obowiązku podatkowego i wysokości zobowiązań i kompletowanie materiałów i dokumentów do postępowania odwoławczego i przekazywanie organowi II instancji.
24. Sporządzanie sprawozdań dotyczących wymiaru podatków i opłat oraz skutków obniżenia podatków
25. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz poświadczeń dotyczących własności, posiadania i użytkowania.
26. Prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla podatków od środków transportowych.
27. Przyjmowanie podań o odroczenie należności podatkowych oraz ich rozpatrywanie.
28. Dokonywanie rozliczeń i kontroli rachunkowej sołtysów z inkasa zobowiązań podatkowych.
29. Planowanie wpływów do budżetu gminy od ludności oraz jednostek gospodarki uspołecznionej z tytułu podatku od środków transportowych.
30. Sporządzanie list wypłat prowizyjnego wynagrodzenia wszystkich sołtysów za inkaso należności podatkowych i bieżące odprowadzenie składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
31. Sporządzanie dokumentacji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego dotyczącej wypłat wynagrodzenia za inkaso sołtysów.
32. Wypisywanie pokwitowań na wpłaty podatników i sołtysów celem przyjęcia należności przez obsługę kasową.
33. Współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie egzekucji administracyjnej należności zaległych.
34. Systematyczne rozliczanie zaległości podatku od środków transportowych w szczególności poprzez:
- terminowe wystawianie decyzji dla zalegających podatników,
- wystawianie tytułów wykonawczych i kierowanie ich do realizacji,
- aktualizacja prowadzonego postępowania egzekucyjnego (umarzanie, zawieszanie postępowania).
35. Prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla zobowiązań pieniężnych oraz bieżące i rzetelne księgowanie wpłat i zwrotów przypisów i odpisów ewidencji księgowej.
36. Obsługa programu komputerowego „Delfin” w zakresie sporządzania uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy, sporządzanie planów finansowych oraz harmonogramów realizacji dochodów i wydatków 37. Obsługa księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie, a w szczególności:
- prowadzenie spraw z zakresu planowania i realizacji oraz ewidencji, wydatków osobowych, ubezpieczeń społecznych, dodatków do wynagrodzeń, nagród, kosztów podróży, ryczałtów oraz ekwiwalentów przysługujących pracownikom GOPS
- sporządzanie list płac oraz innych wypłat
- kompletowanie dokumentacji do wypłat zasiłków i ubezpieczenia społecznego i współpraca z ZUS i Urzędem Skarbowym
- rozliczanie delegacji służbowych
- prowadzenie księgi inwentarzowej oraz ocechowanie urządzeń i mebli w GOPS
- sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania wydatków w jednostce budżetowej – GOPS, oddzielnie dla zadań zleconych i zadań własnych
38. Bieżąca analiza wykonania budżetu Gminy w związku z obsługą programu „Delfin” po stronie dochodów i wydatków. Wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie oraz przygotowywanie projektów stosowanych uchwał w tym zakresie.
39. Rozliczanie dotacji na zadania zlecone finansowane z Urzędu Wojewódzkiego oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie.
40. Sprawowanie obsługi kasowej Urzędu Gminy, GOPS i GOK, a w szczególności:
- podejmowanie gotówki z rachunku bankowego,
- przyjmowanie wpłat,
- dokonywanie wypłat wynagrodzeń i należności za roboty i usługi oraz z tytułu dokonywanych zakupów,
- odprowadzanie do Banku nadwyżek kasowych – gotówki powyżej zapasu stanowiącego „pogotowie kasowe”,
- prowadzenie ewidencji wpływów i wypłat w postaci raportów kasowych,
- rozliczanie zaliczek,
- zapewnienie należytej ochrony wartości pieniężnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14 października 1998r.(ze zmianami) w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.
41. Prowadzenie sprzedaży znaków skarbowych oraz ich zakup w PKO BP.
42. W okresach miesięcznych dokonywanie rozliczenia z paliwa samochodów służbowych na podstawie prowadzonych kart drogowych.
43. Prowadzenie ewidencji analitycznej należności od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz bieżące egzekwowanie tych należności.
44. Opracowywanie projektów rocznych programów współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.
45. Prowadzenie kontroli prawidłowości realizacji zadań i wydatkowania środków publicznych przyznanych organizacjom pozarządowym.
46. Przedkładanie przełożonym opinii i wniosków w sprawach dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi i zlecania im zadań publicznych.
47. Udział w opracowywaniu planów rozwoju gminy i poszczególnych sołectw (strategia gminy, odnowy wsi).
48. Poszukiwanie źródeł i sposobów zwiększania dochodów Gminy poprzez przygotowywanie stosownych wniosków o ich przyznanie.
49. Przygotowywanie okresowych analiz z realizacji budżetu gminy w zakresie wykorzystania środków publicznych przez organizacje pozarządowe.
50. W okresach kwartalnych dokonywanie kontroli Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego „Mel-Kan” w zakresie prowadzenia ewidencji dochodów i kosztów eksploatacji wodociągów na terenie Gminy Łuków.
51. Prowadzenie spraw dotyczących przestrzegania procedur wynikających z ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” w zakresie zakupu towarów i usług nie wchodzących w zakres inwestycji.
52. Przestrzeganie tajemnicy skarbowej.
Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu „BF”.
Joanna Rosińska Referat Gospodarki i Przedsiębiorczości 3
Imię i nazwisko
Stanowisko
Referat Gospodarki i Przedsiębiorczości
Godziny przyjęć i numer pokoju
Tel: 025 7982439 wew. 135
Obowiązki
Sprawy planowania i zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności:
1. Przygotowanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy.
2. Koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych.
3. Koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzeniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
4. Przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie wypisów i wyrysów.
5. Prowadzenie i aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
6. Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowywanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
7. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydawanie decyzji w tym zakresie.
8. Prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
9. Naliczanie opłat z tytułu zmiany przeznaczenia gruntów objętych planem zagospodarowania przestrzennego.
10. Wydawanie decyzji o podziale i rozgraniczeniu działek.
11. Nadawanie numerów porządkowych nieruchomości
.

Sprawy związane z rolnictwem i ochroną środowiska, a w szczególności:
1. Wydawanie decyzji i zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz naliczanie stosownych opłat i kar za ich usunięcie.
2. Ochrona środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie czystości i porządku w gminie.
3. Organizacja wywozu odpadów stałych z terenów sołectw.
4. Organizacja likwidacji nielegalnych wysypisk.
5. Współpraca ze szkołami i organizacjami pozarządowymi w zakresie akcji porządkujących środowisko.
6. Nakazywanie ograniczeń co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu stwarzających dla środowiska uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji.
7. Współdziałanie ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania chorób zaraźliwych u zwierząt oraz podawania do publicznej wiadomości i nadzór nad wykonaniem zarządzeń w tym zakresie.
8. Współpraca z rolnikami.
9. Współpraca z jednostkami obsługi rolnictwa i sołtysami w zakresie przekazywania informacji, zarządzeń i komunikatów dotyczących spraw rolnych.
10. Organizacja badań statystycznych w rolnictwie.
11. Nadzór nad cmentarzami
12. Utrzymywanie czystości i zieleni w obiektach komunalnych.
13.Targowiska.
15. Współpraca z Powiatową Izbą Rolniczą.

Prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej oraz określonymi odrębnymi przepisami koncesjonowaniem takiej działalności, a w szczególności:
1. Wydawanie i cofanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz naliczanie opłat w tym zakresie.
2. Współpraca z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.
3. Podejmowanie działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy, a w szczególności:
a. Udzielanie informacji podmiotom gospodarczym o warunkach inwestowania na terenie gminy, wysokości podatków i stosownych ulgach, wolnych terenach i pomieszczeniach oraz możliwościach preferencyjnego kredytowania i pomocy funduszy strukturalnych UE.
b. Zbieranie informacji o firmach chcących nawiązać kontakty handlowe i współpracę produkcyjną z podmiotami na terenie gminy i przekazywanie ich do zainteresowanych.
c. Gromadzenie informacji statystycznych, cenowych i innych związanych z działalnością gospodarczą.
d. Ścisła współpraca ze stanowiskiem ds. promocji gminy, na rzecz pozyskiwania inwestorów zewnętrznych.
4. Opiniowanie wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich.
5. Nadzór nad funkcjonowaniem gminnych sieci infrastruktury technicznej tj. wodociągów, gazociągów i kanalizacji.
6. Współpraca z eksploatatorem sieci infrastruktury technicznej.

Referat przy znakowaniu pism używa symbolu „GP”.

Siemionek Stanisław
tel: 025 7982439 wew. 135

Sprawy związane z gospodarką nieruchomościami , a w szczególności dotyczące:
1. Gospodarowania i zarządzania komunalnymi gruntami zabudowanymi
i niezabudowanymi, w tym ich zbywanie oraz oddawanie w użytkowanie , dzierżawę , najem, użyczenie i zarząd.
2. Ustalanie wartości tych gruntów, cen i opłat za korzystanie z nich.
3. Organizacja przetargów na zbywanie, wydzierżawianie i najem nieruchomości komunalnych.
4. Nabywanie nieruchomości na potrzeby komunalne.
5. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.
6. Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia gminnego w trybie ustawy o komunalizacji oraz postępowania sądowego. Współpraca ze Starostwem powiatowym w tym zakresie.
7. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalową gminy, zawieranie i rozwiązywanie umów najmu lokali, naliczanie czynszu.
Andrzej Pulik Referat Planowania i Inwestycji 4
Imię i nazwisko
Stanowisko
Referat Planowania i Inwestycji
Godziny przyjęć i numer pokoju
025 7982439 wew. 122
Obowiązki
Przygotowanie i prowadzenie inwestycji sieciowych i kubaturowych na terenie gminy, a w szczególności:
1. Przygotowanie projektów wieloletnich programów i planów inwestycyjnych oraz uzgadnianie ich z organami Rady Gminy i instytucjami ponadgminnymi, a także mieszkańcami gminy.
2. Zlecanie opracowań geodezyjnych i projektów budowlanych niezbędnych dla realizacji inwestycji.
3. Uzgadnianie projektów budowlanych oraz występowanie o pozwolenia na budowę.
4. Sporządzanie wniosków o środki finansowe na realizację inwestycji do funduszy celowych i agencji płatniczych będących dysponentami środków UE.
5. Organizowanie przetargów publicznych zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
6. Przygotowywanie projektów umów z wykonawcami robót.
7. Nadzór nad realizacją umów i sporządzanie wymaganych sprawozdań.
8. Organizacja robót i nadzór nad remontami obiektów komunalnych, wykonywanymi przez własną grupę budowlaną i wykonawców obcych. Rozliczanie wykonanych robót.
9. Bieżące śledzenie stron internetowych celem uzyskania aktualnych informacji na temat środków pomocowych możliwych do pozyskania dla gminy, terminów składania wniosków itp.
Prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i inwestycjami drogowymi na terenie gminy, a w szczególności:
1. Przygotowanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów gminy dotyczących zaliczenia dróg do poszczególnych kategorii.
2. Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
3. Sporządzanie projektów wieloletnich programów i planów inwestycyjnych budowy dróg oraz uzgodnienie ich z instytucjami ponadgminnymi i zarządcami dróg wyższych kategorii.
4. Zlecanie opracowań geodezyjnych i projektów budowlanych niezbędnych dla realizacji inwestycji.
5. Uzgadnianie projektów oraz występowanie o pozwolenia na budowę.
6. Sporządzanie wniosków o środki finansowe na realizację inwestycji do funduszy celowych i agencji płatniczych będących dysponentami środków UE.
7. Organizowanie przetargów publicznych na wykonanie inwestycji i remontów.
8. Przygotowanie projektów umów z wykonawcami robót i nadzór nad ich realizacją.
9. Sporządzanie okresowych sprawozdań z budowy i remontów dróg.
10. Określanie potrzeb remontowych dróg i sporządzanie harmonogramu robót w tym zakresie.
11. Nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia drogowego, planowanie i realizacja jego rozbudowy.
12. Określanie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystania pasa drogowego na cele niekomunikacyjne.
13. Opiniowanie rozkładów jazdy komunikacji publicznej.
14. Budowa i rozbudowa obiektów sportowych.
15. Przygotowanie i prowadzenie inwestycji w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności gospodarki odpadami, oczyszczalni przyzagrodowych itp.
Referat przy znakowaniu pism używa symbolu „PI”
Andrzej Kurek Stanowisko pracy d/s wojskowych i obrony cywilnej 6
Imię i nazwisko
Stanowisko
Stanowisko pracy d/s wojskowych i obrony cywilnej
Godziny przyjęć i numer pokoju
tel: 025 7982439 wew. 132
Obowiązki
Do zadań stanowiska pracy do spraw wojskowych i obrony cywilnej należy:
1.Prowadzenie spraw wojskowych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności:
1) rejestracja przedpoborowych,
2) wzywanie poborowych do stawienia się przed komisją poborową,
3) przygotowywanie decyzji o uznaniu poborowego za jedynego żywiciela rodziny,
4) przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osoby do wykonywania świadczeń osobistych w razie mobilizacji lub wojny,
5) przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osoby do funkcji kuriera,
6) przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych,
7) sporządzanie rejestru przedpoborowych rocznika podstawowego,
8) sporządzanie listy poborowych roczników starszych i kobiet,
9) przekazywanie wojewodzie wyników rejestracji przedpoborowych,
2. wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej i obronności kraju,
3. współdziałanie z policją i strażą pożarną w zakresie utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
4. prowadzenie kancelarii tajnej,
6. zapewnienie gotowości bojowej i wyposażenia ochotniczych straży pożarnych,
6. udzielanie i cofanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych oraz kontrola przeprowadzenia zbiórek,
7. wydawanie zezwoleń na zgromadzenia i zabawy publiczne,
8. współdziałanie ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, w tym z organizacjami krzewiącymi kulturę fizyczną i sport.
Stanowisko pracy przy znakowaniu spraw używa symbolu ?SA.?, a w sprawach obronnych i obrony cywilnej symbolu ?OC?.
Sprawy z zakresu informacji niejawnych oznakowane są symbolem ?IN?
Bogusław Dziubek Radca Prawny 8
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radca Prawny
Godziny przyjęć i numer pokoju
tel: 025 7982439
Obowiązki
Zadania Radcy Prawnego
1. Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Urzędu Gminy, a w szczególności:
a) udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych pracownikom Urzędu ikierownikom gminnych jednostek organizacyjnych,
b) sporządzanie opinii prawnych,
c) opiniowanie – pod względem zgodności z prawem – projektów uchwał wnoszonych na sesję Rady, projektów uchwał Zarządu i innych aktów prawnych wydawanych przez Wójta Gminy jako kierownika Urzędu oraz projektów umów zawieranych w imieniu Gminy przez Zarząd Gminy.
2. Występowanie przed sądami i innymi urzędami (zastępstwo prawne i procesowe).
Anna Zemło Urząd Stanu Cywilnego 9
Imię i nazwisko
Stanowisko
Urząd Stanu Cywilnego
Godziny przyjęć i numer pokoju

tel. 025 7983039 wew. 172

Obowiązki

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie<br/ > 1. spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych , a w szczególności dotyczących: <br/ > 2. rejestracji urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,<br/ > 3. sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,<br/ > 4. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,<br/ > 5. przechowywania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,<br/ > 6. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,<br/ > 7. stwierdzenia legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,<br/ > 8. wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,<br/ > 9. współpraca z Kościołem i innymi związkami wyznaniowymi.<br/ > Realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a w szczególności:<br/ > 1) prowadzenie ewidencji ludności,<br/ > 2) sporządzanie wykazu przedpoborowych rocznika podstawowego,<br/ > 3) sporządzanie listy poborowych rocznika podstawowego,<br/ > 4) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,<br/ > 5) przyjmowanie zawiadomień o stałym lub czasowym pobycie osób w lokalach wymienionych w art.29 ust.2 ustawy oraz o opuszczeniu przez nie lokalu bez dopełnienia obowiązku meldunkowego,<br/ > 6) dokonywanie zameldowania i wymeldowania osób,<br/ > 7) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,<br/ > Prowadzenie stałego rejestru mieszkańców, oraz sporządzanie spisów wyborców,<br/ > Urząd Stanu Cywilnego przy znakowaniu sprawy z zakresu USC używa symbolu ?USC? a w sprawach nie objętych zakresem ustawy o aktach stanu cywilnego ?O?.<br/ >