Kierownictwo Urzędu

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejnocs Zdjecie Dane
Mariusz Osiak Wójt 1 Mariusz Osiak
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wójt
Telefon
tel. (025) 798 24 39, kom. 607 342 072
Adres email
Godziny przyjęć i numer pokoju

Urząd Gminy Łuków, 21-400 Łuków, ul. Świderska 12 I piętro budynku - pokój nr 26 tel. 025 7982439 wew. 126 wtorek godz. 08:00 - 15:00

Obowiązki

Do kompetencji Wójta należy:
1. wykonanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz  kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
2. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
3. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
4. składanie oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,
5. ogłaszanie uchwał Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu,
6. przedkładanie uchwał wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej,
7. wnoszenie z upoważnienia organów gminy skarg do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzje organu nadzorczego,
8. przedkładanie na Sesje Rady sprawozdań z wykonania uchwał,
9. uczestniczenie w pracach Związku Gmin,
10.  załatwianie wniosków i interpelacji posłów, senatorów i radnych,
11.  gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu,
12. przyjmowanie w obecności dwóch świadków oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy,
13.  decydowanie o formach i metodach pracy Urzędu,
14.  podejmowanie działań we wszystkich sprawach publicznych, o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych podmiotów,
15. wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy działalności Urzędu np. instrukcję obiegu dokumentów,  regulaminy funduszu nagród, świadczeń socjalnych, instrukcję w sprawie zamawiania, używania,
      przechowywania, ewidencji i likwidacji pieczęci służbowych itp.
16. powołanie rzecznika dyscyplinarnego,
17.  mianowanie pracowników samorządowych wg zasad ustalonych w Statucie Gminy,
18. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych w ustawach szczególnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych oraz Uchwałach Rady Gminy – do kompetencji Wójta.

Alina Baka Skarbnik 3
Imię i nazwisko
Stanowisko
Skarbnik
Godziny przyjęć i numer pokoju

Urząd Gminy Łuków, 21-400 Łuków, ul. Świderska 12 parter budynku - pokój nr 5 tel. 025 7982187 wew. 105

Obowiązki

Skarbnik Gminy (główny księgowy) odpowiada w szczególności za:
1. Opracowanie projektu budżetu gminy.
2. Przekazywanie pracownikom samorządowym wytycznych  do opracowania niezbędnych  informacji związanych z projektem planu budżetowego.
3. Nadzorowanie i kontrola wykonywania budżetu.
4. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej.
5. Opracowanie okresowych sprawozdań z wykonania budżetu i funduszy celowych.
6. Dokonywanie analizy budżetu i bieżące informowanie Wójta o jego realizacji.
7. Opracowywanie projektów decyzji w sprawach zmian w budżecie i opiniowanie aktów normatywnych wywołujących skutki finansowe dla budżetu.
8. Kontrolowanie gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych gminy.
9. Właściwe prowadzenie księgowości i ewidencji mienia gminy.
10. Zapewnienie ochrony mienia komunalnego (przez wskazanie jak ta ochrona ma wyglądać np. ubezpieczenia).
11. Dysponowanie środkami pieniężnymi gminy i realizowanie zobowiązań.
12. Dokonywanie kontroli finansowej i w tym celu przygotowywanie i organizowanie obiegu dokumentów finansowych.
13. Realizowanie ustawy o finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych i o opłacie skarbowej.

Zadania Referatu
Do zadań Referatu Budżetu i Finansów należy w szczególności:
1. Opracowywanie budżetu gminy i planu funduszy celowych.Do zadań Referatu Budżetu i Finansów należy w szczególności:
1. Opracowywanie budżetu gminy i planu funduszy celowych.
2. Opracowywanie dla potrzeb Rady Gminy i jej organów oraz Wójta Gminy sprawozdań z wykonania planu finansowego.
3. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania dochodów i wydatków budżetowych jednostki budżetowej – Urzędu Gminy.
4. Sporządzanie sprawozdań półrocznych i rocznych z wykonania przychodów i wydatków gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
5. Prowadzenie operacji gospodarczych dochodów i wydatków budżetu Urzędu Gminy w księgach rachunkowych prowadzonych metodą komputerową na odrębnych kontach księgowych w zakresie faktycznych (kasowo zrealizowanych) wpływów i wydatków dokonanych na bankowych rachunkach. Ewidencja należności z tytułu dochodów budżetowych.
6. Bieżąca analiza wykonania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu przygotowania projektów uchwał w tych sprawach.
7. Prowadzenie ewidencji konta sum depozytowych i uzgadnianie sald z poszczególnymi kontrahentami oraz bieżące przekazywanie należnej prowizji dla budżetu gminy z tytułu rozliczania z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa..
8. Prowadzenie rejestru dłużników i wierzycieli budżetu gminy – uzgadnianie sald.
9. Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz środków trwałych w użytkowaniu i innych składników majątkowych gminy. Naliczanie i ewidencja umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
10. Rozliczanie rachunków za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, pożyczki z funduszu świadczeń socjalnych, czynsze mieszkaniowe, dzierżawę gruntów oraz ich bieżąca egzekucja.
11. Współpraca z Izbami i Urzędami Skarbowymi w zakresie naliczania i rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.
12. Prowadzenie ksiąg środków trwałych i środków trwałych w użytkowaniu.
13. Prowadzenie ewidencji w księgach rachunkowych operacji księgowych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w zakresie wpływu i wydatkowania środków na inwestycje realizowane w jednostce budżetowej – Urząd Gminy.
15.Prowadzenie księgowości dla budżetu gminy zgodnie z zakładowym planem kont w zakresie umożliwiającym sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz pozostałych sprawozdań określonych w innych przepisach.
16. Uzgadnianie sald kont syntetycznych i analitycznych budżetu gminy, w sposób pozwalający na sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz sprawozdań pozostałych określonych w innych przepisach.
17. Prowadzenie spraw z zakresu planowania i realizacji oraz ewidencji wydatków osobowych, ubezpieczeń społecznych, dodatków do wynagrodzeń, nagród, ekwiwalentów przysługujących pracownikom Urzędu Gminy:
- sporządzanie list płac oraz rozliczeń i dokumentacji dla ZUS,
- kompletowanie dokumentacji do wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego i współdziałanie z ZUS.
18. Współpraca z Izbami i Urzędami Skarbowymi w zakresie naliczania i rozliczania podatku dochodowego od wynagrodzeń, umów zleceń oraz innych wypłat pracownikom.
19. Bieżąca ewidencja pozabudżetowa należności z tytułu udzielonych pożyczek z funduszu świadczeń socjalnych oraz ich egzekucja.
20. Wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków dla wszystkich zatrudnionych pracowników.
21. Dokonywanie przelewów metodą elektroniczną i tradycyjną dla wszystkich wierzycieli. Bieżąca analiza i terminowe przekazywanie należności do wysokości zaplanowanej w budżecie gminy.
22. Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych i prowadzenie kontroli w tym zakresie, a w szczególności:
a) zakładanie i prowadzenie kart gospodarstw, z uwzględnieniem dzierżawców gruntów gminnych,
b) dokonywanie wymiaru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości,
c) wystawianie nakazów płatniczych oraz decyzji ustalających obowiązek podatkowy i przynoszących odpowiedzialność podatkową
d) stosowanie ulg i zwolnień wynikających z przepisów o podatku i opłatach oraz uchwał Rady Gminy,
e) ustalanie użytkowników gruntów o nieuregulowanym stanie własności i spadkowych,
f) przyjmowanie zeznań podatkowych do celów wymiaru podatku od nieruchomości
g) nadzór podatkowy w stosunku do podatników będących osobami fizycznymi i osobami prawnymi oraz jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej,
23. Wydawanie decyzji administracyjnych I instancji w zakresie podatków i opłat w tym:
a) przyjmowanie podań o ulgi i umorzenia oraz zaniechanie poboru, wstępne ich rozpatrywanie, dokonywanie kontroli warunków płatności i opisu gospodarstw oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć,
b) przyjmowanie odwołań dotyczących obowiązku podatkowego i wysokości zobowiązań i kompletowanie materiałów i dokumentów do postępowania odwoławczego i przekazywanie organowi II instancji.
24. Sporządzanie sprawozdań dotyczących wymiaru podatków i opłat oraz skutków obniżenia podatków
25. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz poświadczeń dotyczących własności, posiadania i użytkowania.
26. Prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla podatków od środków transportowych.
27. Przyjmowanie podań o odroczenie należności podatkowych oraz ich rozpatrywanie.
28. Dokonywanie rozliczeń i kontroli rachunkowej sołtysów z inkasa zobowiązań podatkowych.
29. Planowanie wpływów do budżetu gminy od ludności oraz jednostek gospodarki uspołecznionej z tytułu podatku od środków transportowych.
30. Sporządzanie list wypłat prowizyjnego wynagrodzenia wszystkich sołtysów za inkaso należności podatkowych i bieżące odprowadzenie składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
31. Sporządzanie dokumentacji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego dotyczącej wypłat wynagrodzenia za inkaso sołtysów.
32. Wypisywanie pokwitowań na wpłaty podatników i sołtysów celem przyjęcia należności przez obsługę kasową.
33. Współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie egzekucji administracyjnej należności zaległych.
34. Systematyczne rozliczanie zaległości podatku od środków transportowych w szczególności poprzez:
- terminowe wystawianie decyzji dla zalegających podatników,
- wystawianie tytułów wykonawczych i kierowanie ich do realizacji,
- aktualizacja prowadzonego postępowania egzekucyjnego (umarzanie, zawieszanie postępowania).
35. Prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla zobowiązań pieniężnych oraz bieżące i rzetelne księgowanie wpłat i zwrotów przypisów i odpisów ewidencji księgowej.
36. Obsługa programu komputerowego „Delfin” w zakresie sporządzania uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy, sporządzanie planów finansowych oraz harmonogramów realizacji dochodów i wydatków 37. Obsługa księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie, a w szczególności:
- prowadzenie spraw z zakresu planowania i realizacji oraz ewidencji, wydatków osobowych, ubezpieczeń społecznych, dodatków do wynagrodzeń, nagród, kosztów podróży, ryczałtów oraz ekwiwalentów przysługujących pracownikom GOPS
- sporządzanie list płac oraz innych wypłat
- kompletowanie dokumentacji do wypłat zasiłków i ubezpieczenia społecznego i współpraca z ZUS i Urzędem Skarbowym
- rozliczanie delegacji służbowych
- prowadzenie księgi inwentarzowej oraz ocechowanie urządzeń i mebli w GOPS
- sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania wydatków w jednostce budżetowej – GOPS, oddzielnie dla zadań zleconych i zadań własnych
38. Bieżąca analiza wykonania budżetu Gminy w związku z obsługą programu „Delfin” po stronie dochodów i wydatków. Wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie oraz przygotowywanie projektów stosowanych uchwał w tym zakresie.
39. Rozliczanie dotacji na zadania zlecone finansowane z Urzędu Wojewódzkiego oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie.
40. Sprawowanie obsługi kasowej Urzędu Gminy, GOPS i GOK, a w szczególności:
- podejmowanie gotówki z rachunku bankowego,
- przyjmowanie wpłat,
- dokonywanie wypłat wynagrodzeń i należności za roboty i usługi oraz z tytułu dokonywanych zakupów,
- odprowadzanie do Banku nadwyżek kasowych – gotówki powyżej zapasu stanowiącego „pogotowie kasowe”,
- prowadzenie ewidencji wpływów i wypłat w postaci raportów kasowych,
- rozliczanie zaliczek,
- zapewnienie należytej ochrony wartości pieniężnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14 października 1998r.(ze zmianami) w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.
41. Prowadzenie sprzedaży znaków skarbowych oraz ich zakup w PKO BP.
42. W okresach miesięcznych dokonywanie rozliczenia z paliwa samochodów służbowych na podstawie prowadzonych kart drogowych.
43. Prowadzenie ewidencji analitycznej należności od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz bieżące egzekwowanie tych należności.
44. Opracowywanie projektów rocznych programów współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.
45. Prowadzenie kontroli prawidłowości realizacji zadań i wydatkowania środków publicznych przyznanych organizacjom pozarządowym.
46. Przedkładanie przełożonym opinii i wniosków w sprawach dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi i zlecania im zadań publicznych.
47. Udział w opracowywaniu planów rozwoju gminy i poszczególnych sołectw (strategia gminy, odnowy wsi).
48. Poszukiwanie źródeł i sposobów zwiększania dochodów Gminy poprzez przygotowywanie stosownych wniosków o ich przyznanie.
49. Przygotowywanie okresowych analiz z realizacji budżetu gminy w zakresie wykorzystania środków publicznych przez organizacje pozarządowe.
50. W okresach kwartalnych dokonywanie kontroli Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego „Mel-Kan” w zakresie prowadzenia ewidencji dochodów i kosztów eksploatacji wodociągów na terenie Gminy Łuków.
51. Prowadzenie spraw dotyczących przestrzegania procedur wynikających z ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” w zakresie zakupu towarów i usług nie wchodzących w zakres inwestycji.
52. Przestrzeganie tajemnicy skarbowej.
Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu „BF”.