Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Łuków

Wójt Gminy Łuków

Funkcję Wójta sprawuje Pan Mariusz Osiak.

Mariusz Osiak - Wójt Gminy Łuków

Godziny przyjęć interesantów Wójta Gminy Łuków

Urząd Gminy Łuków, 21-400 Łuków, ul. Świderska 12
I piętro budynku - pokój nr 26
tel. 025 7982439 wew. 126
wtorek godz. 08:00 - 15:00
 
Do kompetencji Wójta należy:
1. wykonanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz  kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
2. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
3. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
4. składanie oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,
5. ogłaszanie uchwał Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu,
6. przedkładanie uchwał wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej,
7. wnoszenie z upoważnienia organów gminy skarg do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzje organu nadzorczego,
8. przedkładanie na Sesje Rady sprawozdań z wykonania uchwał,
9. uczestniczenie w pracach Związku Gmin,
10.  załatwianie wniosków i interpelacji posłów, senatorów i radnych,
11.  gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu,
12. przyjmowanie w obecności dwóch świadków oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy,
13.  decydowanie o formach i metodach pracy Urzędu,
14.  podejmowanie działań we wszystkich sprawach publicznych, o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych podmiotów,
15. wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy działalności Urzędu np. instrukcję obiegu dokumentów,  regulaminy funduszu nagród, świadczeń socjalnych, instrukcję w sprawie zamawiania, używania,
      przechowywania, ewidencji i likwidacji pieczęci służbowych itp.
16. powołanie rzecznika dyscyplinarnego,
17.  mianowanie pracowników samorządowych wg zasad ustalonych w Statucie Gminy,
18. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych w ustawach szczególnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych oraz Uchwałach Rady Gminy – do kompetencji Wójta.